Kotlovnice

Toplovodni kotao KWH-1200

Niskotlačni toplovodni kotao sustava 90/70˚C KWH 1200 (toplinske snage 1200 KW). Proizvođač: HAMECH (Hajnówka) – Poljska.

Automatizirana kotlovnica za sagorijevanje drvnog ostatka: na pilanama u svrhu zagrijavanja sušara za drvo, proizvodnih pogona, grijanje plastenika, stambenih objekata itd...

Proces sagorijevanja odvija se na način da se u šamotnoj predkomori usitnjeni drvni ostatak zbog nedostatka kisika na visokoj temperaturi (iznad 1000 °C) pretvara u plin (piroliza). Komora je povezana tunelom s ložištem kotla gdje se odvija sagorijevanje proizvedenih plinova. Ovim postupkom se povećava iskoristivost energije iz drvne mase do 15% u odnosu na klasično sagorjevanje i zbog visokih temperatura znatno se smanjuje emisija štetnih plinova u atmosferu.

Kotlovi tipa KWH namijenjeni su za rad u instalacijama centralnog grijanja s prinudnim kruženjem grijaćeg medija u otvorenom sistemu, te rade kao izmjenjivači topline za plinifikatore AZSD (sistem za spaljivanje usitnjenog drvnog ostatka). Vrlo niska razina onečišćenja u atmosferi te odlična ispravnost i stabilnost parametara nužnih za rad, svrstava sisteme AZSD + KWH među najbolje u svojoj klasi.

Nazivna snaga 1200 kW
Nazivna snaga s Automatskim sistemom za spaljivanje drvnog otpada AZSD  1200(1)    kW
Opseg regulacije toplinske snage 30 - 100 %
Zagrijavana površina kotla 98 m2 
Dopušten statički pritisak 0.3  MPa
Max. temp. vode na izlasku iz kotla 95 °C
Obavezan niz iza kotla >59  Pa
Srednja temperatura plinova na izlazu iz kotla 240 °C
Potrošnja osnovnog goriva s nazivnom snagom s AZSD 453.6(1) kg/h
Toplinska iskoristivost uz rad s nazivnom snagom s korištenjem AZSD >=81.9 %
Težina kotla s izolacijom  6800 mm 
Ukupna količina vode u kotlu 4900 mm 
Dužina (A) 3910 mm 
Visina (B) 2190 mm
Širina (C) 1990 mm 
Komora izgaranja – dužina (D)(2) 1455 mm
Izmjenivač - dužina (E)(2) 1940 mm 

1. Ogrjevna vrijednost: 12 028 kJ/kg.

2. Samo kod dijeljene konstrukcije kotla: kotlovi snage više od 110kW.

Niskotlačni toplovodni kotao pripremljen je za rad sa sistemom za automatsko dodavanje piljevine i pirolitičkom komorom AZSD-1000. Moguće je napraviti kotao pripremljen za rad s 2x AZSD-500.

Osnovna vrsta goriva za kotlove tipa KWH sa sistemom za spaljivanje AZSD je usitnjeno drvo granulacije do 30mm koje sagorijeva u plinifikatoru, čija je vlažnost 30-50% i kalorična vrijednost 13-8 MJ/kg. Loženje na piljevinu ili usitnjeni drvni ostatak-sječku promjera do 3 cm. Moguće je kombinirano loženje i krupnim drvnim ostatkom direktnim ubacivanjem u peć.

Zamjenska goriva koja se mogu koristiti za spaljivanje u kotlovima (bez korištenja plinifikatora) su:
• krupni komadi drveta
• briketi od kamenog ili smeđeg ugljena ili piljevine
• smeđi i kameni ugljen

Razvod vode u kotlovnici:

razvodnik polazne i povratne vode   
ventili za temp. 130°C 2x3 kom
pumpe za visoku temp.  10.000 l/h
nepovratni i sigurnosni ventil za pritisak  3 bara

Tlačni uređaj i priprema vode:

sistem ekspsnzionih posuda s tlačnom pumpom
tehnička priprema vode

Preporuka za dimnjak (ako je priključen na ciklon dimnih plinova):

visina 12 m
promjer ø 60  cm